2/65 (Wed 1-2) การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน คธ.2


Pengajar
Paripurati Srirungsurng
Waktu masuk saat ini pada 6 bulan ago

Keterangan
2/65 (Wed 1-2) การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน คธ.2

Nomor Identifikasi Kelas
68292

Kode Kelas
20000-1204

Sekolah
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Keterangan

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน หลักและวิธีการเขียนแบบต่าง ๆ การเขียนข้อมูลบุคคล ข้อความ บันทึกย่อ บัตรอวยพรในโอกาสต่าง ๆ จดหมายส่วนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์ม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books