วิชา การสื่อสารและการนำเสนอ (IS 2)

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard  School เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร ค้นคว้า และนำเสนอผลงานการเขียน การทำงาน การใช้สื่อออนไลน์เพื่อสู่การเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน