เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา การสื่อสารและการนำเสนอ (IS 2)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard  School เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร ค้นคว้า และนำเสนอผลงานการเขียน การทำงาน การใช้สื่อออนไลน์เพื่อสู่การเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน