ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนสำหรับ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย