มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับการเรียนการสอน รายวิชากสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6