การนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย ม.6/5 ปี 2/65


Pengajar
รังสิต สิงห์มหาไชย
Waktu masuk saat ini pada 2 hari ago

Keterangan
การนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย ม.6/5 ปี 2/65

Nomor Identifikasi Kelas
68545

Kode Kelas
ว30293

Sekolah
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

Keterangan

การนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)