ทักษะการรู้สารสนเทศ 9011204


ผู้สอน
Prayat Chuaingan
เข้าสู่ระบบเมื่อ 8 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทักษะการรู้สารสนเทศ 9011204

รหัสวิชา
68552

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คำอธิบายวิชา

ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ องค์ประกอบและมาตรฐานของการรู้สารสนเทศ ทักษะการรู้สารสนเทศในด้านต่าง ๆ ความสามารถในการกำหนด ความต้องการสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศ และการนำเสนอสารสนเทศจากผลการศึกษาค้นคว้า ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ในรูปแบบของรายงานทางวิชาการที่เป็นมาตรฐาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books