homeรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) (ง23101) ปีการศึกษา 2556
personperson_add
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) (ง23101) ปีการศึกษา 2556

ผู้สอน
person
นางสาว ปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) (ง23101) ปีการศึกษา 2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6857

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน การใช้คอมพิวเตอร์สร้าง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)