รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) (ง23101) ปีการศึกษา 2556

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน การใช้คอมพิวเตอร์สร้าง