รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ (ง 20246) ปีการศึกษา 2556

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการทำโครงงาน การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างชิ้นงานที่เหมาะสม โดยอธิบายกระบวนการทำโครงงาน หลักการเขียนโปรแกรม และเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะของงานมานำเสนองาน และใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงาน เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงานกระบวนการทำงานกลุ่มและกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจิตสาธารณะ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น