462-415 การจัดการงานประชุม (Convention Management)

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์ของราชวิชา

1. อธิบายลักษณะของการบริหารงานประชุมที่เกิดขึ้นในธุรกิจโรงแรม

2. อธิบายขั้นตอนการจัดการงานประชุมและนิทรรศการ

3. อธิบายเทคนิคในการขายห้องประชุม

4. ระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการจัดการงานประชุม


Outline

บทที่ 1  ความรู้ทั่วไปของการบริหารงานประชุม

บทที่ 2  ความหมายและขอบเขตการบริหารงานประชุม

บทที่ 3  การประชุมในรูปแบบของบริษัทหรือองค์กร (Meeting)

บทที่ 4  การประชุมวิชาชีพ (Conventions)

บทที่ 5  งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibitions)

บทที่ 6  การวางแผนและการจัดการประชุม : นักวางแผนจัดประชุม (PCO)

บทที่ 7  การบริการการประขุม

บทที่ 8  เทคนิคการขายห้องประชุม

บทที่ 9  งานจัดเลี้ยงกับงานประชุม

บทที่ 10ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานประชุม