190-203 (เภสัชวัตถุและสรรพคุณเภสัช)

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญของเภสัชวัตถุ หลักในการพิจารณาและจำแนกเภสัชวัตถุ ประเภทของเภสัชวัตถุ พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ และธาตุวัตถุ ชื่อสามัญ และชื่อวิทยาศาสตร์ สารประกอบที่สำคัญ และสรรพคุณทางยา ข้อมูลวิจัยทางเภสัชวิทยาและคลินิก การนำไปใช้ประโยชน์ ข้อควรระวังและข้อห้ามในการใช้และสมุนไพรที่มีพิษ