home190-203 (เภสัชวัตถุและสรรพคุณเภสัช)
person
190-203 (เภสัชวัตถุและสรรพคุณเภสัช)

ผู้สอน
นางสาว อรทัย เนียมสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
190-203 (เภสัชวัตถุและสรรพคุณเภสัช)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6865

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความสำคัญของเภสัชวัตถุ หลักในการพิจารณาและจำแนกเภสัชวัตถุ ประเภทของเภสัชวัตถุ พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ และธาตุวัตถุ ชื่อสามัญ และชื่อวิทยาศาสตร์ สารประกอบที่สำคัญ และสรรพคุณทางยา ข้อมูลวิจัยทางเภสัชวิทยาและคลินิก การนำไปใช้ประโยชน์ ข้อควรระวังและข้อห้ามในการใช้และสมุนไพรที่มีพิษ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)