home190-203 (เภสัชวัตถุและสรรพคุณเภสัช)
personperson_add
190-203 (เภสัชวัตถุและสรรพคุณเภสัช)

ผู้สอน
นางสาว อรทัย เนียมสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
190-203 (เภสัชวัตถุและสรรพคุณเภสัช)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6865

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญของเภสัชวัตถุ หลักในการพิจารณาและจำแนกเภสัชวัตถุ ประเภทของเภสัชวัตถุ พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ และธาตุวัตถุ ชื่อสามัญ และชื่อวิทยาศาสตร์ สารประกอบที่สำคัญ และสรรพคุณทางยา ข้อมูลวิจัยทางเภสัชวิทยาและคลินิก การนำไปใช้ประโยชน์ ข้อควรระวังและข้อห้ามในการใช้และสมุนไพรที่มีพิษ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)