เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

190-203 (เภสัชวัตถุและสรรพคุณเภสัช)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความสำคัญของเภสัชวัตถุ หลักในการพิจารณาและจำแนกเภสัชวัตถุ ประเภทของเภสัชวัตถุ พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ และธาตุวัตถุ ชื่อสามัญ และชื่อวิทยาศาสตร์ สารประกอบที่สำคัญ และสรรพคุณทางยา ข้อมูลวิจัยทางเภสัชวิทยาและคลินิก การนำไปใช้ประโยชน์ ข้อควรระวังและข้อห้ามในการใช้และสมุนไพรที่มีพิษ