สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย-1-65-G1


Teacher
ดร. พวงรัตน์ จินพล
Current sign in at 9 minutes ago

Title
สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย-1-65-G1

Class ID
68656

Standard Class Code
EAD630

School
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

Description

ความสำคัญของสถิติ หลักการเลือกใช้สถิติที่สอดคล้องกับปัญหาวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิงที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบสหสัมพันธ์ ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ การจัดจำแนกกลุ่ม และการวิเคราะห์องค์ประกอบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)