สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย-1-65-G1


Pengajar
ดร. พวงรัตน์ จินพล
Waktu masuk saat ini pada 17 hari ago

Keterangan
สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย-1-65-G1

Nomor Identifikasi Kelas
68656

Kode Kelas
EAD630

Sekolah
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

Keterangan

ความสำคัญของสถิติ หลักการเลือกใช้สถิติที่สอดคล้องกับปัญหาวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิงที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบสหสัมพันธ์ ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ การจัดจำแนกกลุ่ม และการวิเคราะห์องค์ประกอบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books