เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปวช.2/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้มีสมาชิกเป็นนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  จำนวน  34 คน

ครูมณฑาทิพย์  จงชาญสิทโธ  ผู้สอน