homeปวช.2/2
person
ปวช.2/2

ผู้สอน
นาง มณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช.2/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
687

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้มีสมาชิกเป็นนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  จำนวน  34 คน

ครูมณฑาทิพย์  จงชาญสิทโธ  ผู้สอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)