homeปวช.2/2
personperson_add
ปวช.2/2

ผู้สอน
นาง มณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปวช.2/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
687

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้มีสมาชิกเป็นนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  จำนวน  34 คน

ครูมณฑาทิพย์  จงชาญสิทโธ  ผู้สอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)