คอมพิวเตอร์ ป.4/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 4/1