home4/1-1/56
person
4/1-1/56

ผู้สอน
นางสาว หทัยมาตุ บุญมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
4/1-1/56

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6875

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(พื้นฐาน)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)