EN17403 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2/2565


ผู้สอน
ทองปาน ปริวัตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
EN17403 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2/2565

รหัสวิชา
68755

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

วัฎจักรของการพัฒนาโปรแกรม วิเคราะห์และประเมินถึงความต้องการ โครงสร้างของการออกแบบ ซอฟต์แวร์ การพัฒนา การนำไปใช้และการบำรุงรักษา ซอฟต์แวร์ การนำซอฟต์แวร์กลับมาใช้ คู่มือและเอกสารประกอบการใช้ และการจัดการโครงสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์

          Cycle of application development Analyze and assess the needs The structure of software design, development, implementation and maintenance of software navigation software re-use. Manuals and documentation The structure and management of software development.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)