CPE 2228 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2/2565)


Pengajar
นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
Waktu masuk saat ini pada sekitar 17 jam ago

Keterangan
CPE 2228 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2/2565)

Nomor Identifikasi Kelas
68776

Kode Kelas
CPE 2228

Sekolah
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Keterangan

แนะนำเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย สถาปัตยกรรมเลเยอร์ของเครือข่าย รูปแบบการสื่อสาร โพรโทคอลจุดต่อจุดและลิงก์ รูปแบบการหน่วงในเครือข่ายข้อมูล โพรโทคอลการควบคุมข้อมูลเข้าออกระดับกลาง การไหลของข้อมูล การควบคุมความผิดพลาด เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ โครงข่ายสวิตชิ่ง การกำหนดเส้นทางของเครือข่ายข้อมูล โครงข่ายแบบคลาวด์ สถาปัตยกรรมและระบบมาตรฐาน ปฏิบัติการที่สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาทางทฤษฎี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)