เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

642-778 การศึกษาด้วยตนเอง Independent Study 2/56

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หน่วยกิต ๓(๐-๙-๐)

การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การอ่าน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการเขียนรายงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน

Literature search from various sources; reading; analyzing and synthesizing data including writing a report in selected topics related to thesis under an advisor’s supervision