ผู้สอน
ดร. กุลทัต หงส์ชยางกูร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

642-778 การศึกษาด้วยตนเอง Independent Study 2/56


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6883

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยกิต ๓(๐-๙-๐)

การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การอ่าน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการเขียนรายงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน

Literature search from various sources; reading; analyzing and synthesizing data including writing a report in selected topics related to thesis under an advisor’s supervision