เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

577-669 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ Qualitative Research for Health Management 1/56

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผู้สอน ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร 

วันเวลา สถานที่ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ

หัวข้อการเรียนรู้

1.

หน่วยกิต 3 (2-3-4) 

คำอธิบายรายวิชา.....กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูล หลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การตีความและหาความหมายข้อมูลเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ

Qualitative research process, data collection, principle and techniques in qualitative data analysis, data interpretation and meanings making, writing qualitative research report, participatory action research for health system management