577-669 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ Qualitative Research for Health Management 1/56
ผู้สอน

ดร. กุลทัต หงส์ชยางกูร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
577-669 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ Qualitative Research for Health Management 1/56

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6884

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้สอน ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร 

วันเวลา สถานที่ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ

หัวข้อการเรียนรู้

1.

หน่วยกิต 3 (2-3-4) 

คำอธิบายรายวิชา.....กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูล หลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การตีความและหาความหมายข้อมูลเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ

Qualitative research process, data collection, principle and techniques in qualitative data analysis, data interpretation and meanings making, writing qualitative research report, participatory action research for health system management


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.