434-434 Regional and Urban Economics 2-2565


ผู้สอน
Assoc.Prof. Awang LANUI
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 14 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
434-434 Regional and Urban Economics 2-2565

รหัสวิชา
68841

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายวิชา

เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง Region & Urban ECONOMICS 2-2562


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)