ภูมิศาสตร์สัตว์ 2/2565


Pengajar
ดร. ประสุข โฆษวิฑิตกุล
Waktu masuk saat ini pada 8 hari ago

Keterangan
ภูมิศาสตร์สัตว์ 2/2565

Nomor Identifikasi Kelas
68854

Sekolah
มหาวิทยาลัยนเรศวร

Keterangan

ศึกษาเกี่ยวกับการกระจายตัวของสัตว์ ปัจจัยที่ทำให้สัตว์มีการกระจายตัว และสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์มีผลต่อสัตว์อย่างไร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)