ภาษาไทยพื้นฐาน 6


ผู้สอน
ครู กมลวรรณ ไข่มุกข์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน 6

รหัสวิชา
68857

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ท23102

สถานศึกษา
โรงเรียนพระแสงวิทยา

คำอธิบายวิชา
   ศึกษาการอ่านออกเสียง การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ มารยาทในการอ่าน การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่าง ๆ การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ เช่น นิทาน ประวัติ ตำนาน สารคดีทางวิชาการ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท จดหมายราชการ  การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิดเห็น หรือโต้แย้งจากสื่อต่าง ๆ การกรอกแบบสมัครงาน การเขียนรายงาน การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การพูดในโอกาสต่าง ๆ  มารยาทในการฟัง การดู และการพูด ระดับภาษา คำทับศัพท์ คำศัพท์บัญญัติ คำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  วรรณคดีและวรรณกรรม 
   การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน อภิปราย วิเคราะห์  สังเคราะห์ เปรียบเทียบ ปฏิบัตินำเสนอผลงาน  อย่างมีมารยาท รู้คุณค่า มีเหตุผลและสามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์เต็มตามศักยภาพ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)