home927-305 rubber formulation
person
927-305 rubber formulation

ผู้สอน
นาย เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
927-305 rubber formulation

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6888

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นรายวิชาชีพเลือกสำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)