850-342 ปัจจัยคุณภาพอาหารและการประเมิน


ผู้สอน
ดุสิดา หนูทอง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 23 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
850-342 ปัจจัยคุณภาพอาหารและการประเมิน

รหัสวิชา
68882

รหัสวิชาของสถานศึกษา
850-342

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

คุณภาพและปัจจัยคุณภาพอาหาร สมบัติทางภายภาพของอาหาร ทฤษฎี หลักการ และวิธีการตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพของอาหาร ด้านสี เนื้อสัมผัส ความหนืด ขนาดรูปร่าง และสิ่งแปลกปลอม ความสำคัญ บทบาท และวิธีการประเมินคุณภาพทางสัมผัสประสาทในอาหาร ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพอาหาร

Food quality and quality attributes; physical properties of food; theory, principle and measurement of physical properties of food, color; texture; viscosity; size, shape, defect and foreign materials; importance, role and method of sensory evaluation in food; importance of food quality control


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books