850-111 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร


Pengajar
ดุสิดา หนูทอง
Waktu masuk saat ini pada 5 hari ago

Keterangan
850-111 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร

Nomor Identifikasi Kelas
68885

Kode Kelas
850-111

Sekolah
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Keterangan

การคัด แยก และทำความสะอาด การเตรียมวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปอาหารเช่น การลวก การปอกเปลือก การแปรรูปขั้นต่ำ การดัดแปรบรรยากาศร่วมกับอุณหภูมิต่ำ การใช้น้ำตาลและ การใช้เกลือในการถนอมอาหาร การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม

Sorting cleaning and preparation of raw material for food processing; blanching; peeling; minimal processing; combination of modified atmosphere and low temperature; food preservation techniques using sugaring, curing; Industrial waste water treatment


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books