เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver 8

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการเขียนโฮมเพจด้วยโปรแกรม Macromedai  Dreamwever  ในเรื่องหน้าตาของหน้าต่าง ออกแบบเวบเพจ  ส่วนประกอบของหน้าจอหลักการสร้าง  Site  กำหนดคุณสมบัติของ Site สร้าง  Static Page  กำหนดคุณสมบัติของหน้าเพจ  ตั้งชื่อเพจ  จัดรูปแบบตัวอักษรใส่รูป  ปรับรูปพื้นหลัง  การแก้ไขโค้ด  ตรวจสอบโค้ด  การสร้างลิงค์ 

ทำงาน และสร้าง Web Appliaations  ทดสอบการสร้างเว็บเพจอย่างง่าย  โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญาท้องถิ่น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  กระบวนการออกแบบ  กระบวนการจัดการ  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการคิดวิเคราะห์

มีนิสัยรักการทำงาน  รักการค้นคว้ามีความรับผิดชอบ  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สามารถฝึกทักษะการปฏิบัติงานและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผลการเรียนรู้

  1.เขียนผังมโนทัศน์ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม  Macromedai  Dreamwever  ได้ถูกต้อง 

  2. เลือกใช้งานมุมมองของโปรแกรมได้เหมาะสม

  3. ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเว็บเพจได้

  4. สร้างเว็บ Appliaation  ได้

  5. สร้างหน้าเว็บเพจได้

  6.  นำเสนอเว็บไซต์ได้