ผู้สอน
นาง สุภาพร คูตระกูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver 8


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6890

สถานศึกษา

โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการเขียนโฮมเพจด้วยโปรแกรม Macromedai  Dreamwever  ในเรื่องหน้าตาของหน้าต่าง ออกแบบเวบเพจ  ส่วนประกอบของหน้าจอหลักการสร้าง  Site  กำหนดคุณสมบัติของ Site สร้าง  Static Page  กำหนดคุณสมบัติของหน้าเพจ  ตั้งชื่อเพจ  จัดรูปแบบตัวอักษรใส่รูป  ปรับรูปพื้นหลัง  การแก้ไขโค้ด  ตรวจสอบโค้ด  การสร้างลิงค์ 

ทำงาน และสร้าง Web Appliaations  ทดสอบการสร้างเว็บเพจอย่างง่าย  โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญาท้องถิ่น  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  กระบวนการออกแบบ  กระบวนการจัดการ  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการคิดวิเคราะห์

มีนิสัยรักการทำงาน  รักการค้นคว้ามีความรับผิดชอบ  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สามารถฝึกทักษะการปฏิบัติงานและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผลการเรียนรู้

  1.เขียนผังมโนทัศน์ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม  Macromedai  Dreamwever  ได้ถูกต้อง 

  2. เลือกใช้งานมุมมองของโปรแกรมได้เหมาะสม

  3. ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเว็บเพจได้

  4. สร้างเว็บ Appliaation  ได้

  5. สร้างหน้าเว็บเพจได้

  6.  นำเสนอเว็บไซต์ได้