Printing Technology 2022


Pengajar
วรัญญู ศรีเดช
Waktu masuk saat ini pada 12 hari ago

Keterangan
Printing Technology 2022

Nomor Identifikasi Kelas
68904

Kode Kelas
855-342

Sekolah
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Keterangan

ทฤษฏีสี สมบัติของแสงและการแยกสี หมึกพิมพ์และวัสดุทางการพิมพ์ อาร์ดเวิร์คและการออกแบบ การจัดการงานพิมพ์ ระบบการพิมพ์เฟลกโซกราฟี ระบบการพิมพ์กราวัวร์ ระบบการซิลค์สกรีน ระบบการพิมพ์ออฟเซต ระบบการพิมพ์ดิจิตัล ระบบการจัดการสี การเคลือบผิวและการตกแต่งงานพิมพ์ การทดสอบและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ การพิมพ์สามมิติและเทคโนโลยีการพิมพ์ การศึกษาดูงานนอกสถานที่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)