Introduction to sociology 2/65


ผู้สอน
พะเยาว์ ละกะเต็บ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Introduction to sociology 2/65

รหัสวิชา
68940

รหัสวิชาของสถานศึกษา
427-101

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายวิชา

การศึกษาถึงขอบเขตและสาระเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม แนวความคิดทั่วไปของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาต่อการศึกษาเรื่องสังคม วัฒนธรรมและแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม ความสัมพันธ์ของคนในสังคมในแง่ต่าง ๆ การขัดเกลาทางสังคม การจัดช่วงชั้น พฤติกรรมเบี่ยงเบน การควบคุมทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books