65-2 4953801-60 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานสาธารณสุขชุมชน [ภาค กศ.บป.]


ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
65-2 4953801-60 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานสาธารณสุขชุมชน [ภาค กศ.บป.]

รหัสวิชา
68951

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายวิชา

62-2 4953801-60 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานสาธารณสุขชุมชน [ภาคปกติ+กศ.บป.]

4953801 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานสาธารณสุขชุมชน (Biostatistics and Research Methodology for Community Health) 3(3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

สังเขปรายวิชา: 

   ความหมาย ความสำคัญ และขอบข่ายของชีวสถิติในงานสาธารณสุขชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอ้างอิง ทั้งสถิติอิงพารามิเตอร์และสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสาธารณสุขทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ความหมาย ประเภท แบบแผน และกระบวนการวิจัยในงานสาธารณสุขชุมชน การกำหนดประเด็นปัญหาและหัวข้อวิจัย ที่เน้นการวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ หรือวิธีผสมผสานทั้งการเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ การวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ หรือวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดระเบียบวิธีวิจัย การสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การจัดทำโครงร่างวิจัยภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย การขอจริยธรรมการวิจัย และการสอบป้องกันโครงร่างวิจัยเพื่อดำเนินงานวิจัยต่อไปในรายวิชาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่องานสาธารณสุขชุมชน 

   Definitions, importance and scope of biostatistics in community health, data analysis by descriptive and inferential statistics including parameter and non-parameter, application computer program for data analysis, quantitative and qualitative data analysis, state of research problems and research topic on quantitative or qualitative or mixed method, Routine to Research (R2R), research and development to innovative on health service, literature reviews, methodology, research instrument construction for data collection, quality measurement of instrument, proposal preparation under advisor’s supervision, applying ethics, and proposal defense to perform research in course of research and innovative development for community health.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books