สังคมศึกษา


ผู้สอน
นางสาว วรรณพร ทองอร่าม
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา

รหัสวิชา
68963

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ส11101

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสามแพรก

คำอธิบายวิชา

พุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ สาวก ชาดก เรื่องเล่า

ศาสนิกชนตัวอย่าง พระรัตนตรัย โอวาท ๓ หลักธรรม บทสวดมนต์ แผ่เมตตา สติ สมาธิ วัด การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ศาสนพิธี วันสำคัญ โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ของสมาชิกที่ดีในครอบครัวและโรงเรียน สิทธิของตนเอง กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย สินค้าและบริการ การออมและการใช้จ่าย ทรัพยากร งานสุจริต และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ตำแหน่ง ระยะทิศของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ แผนผัง สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ศึกษา บอกพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดา

บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดและปฎิยัติตนถูกต้องในศาสนพิธี พิธีกรรมวันสำคัญ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน ตระหนักและเห็นความสำคัญของศาสนาและประหยัดอดออม แยกแยะ ระบุ ใช้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ตลอดจนบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและชั้นเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)