ภาษาอังกฤษ 2


ผู้สอน
นางสาว สุชีวัน อยู่คง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 2

รหัสวิชา
68964

รหัสวิชาของสถานศึกษา
อ31102

สถานศึกษา
โรงเรียนหัวหิน

คำอธิบายวิชา

ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง การจับใจความสำคัญ สรุปความ ตีความเรื่องที่เป็นสารคดี / การเลือกและใช้คำขอร้อง ปฏิบัติตามและให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายในคู่มือการใช้งาน การอธิบายและเขียนประโยคข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ ความเรียง การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอนระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย สนทนา การเขียนบรรยายโต้ตอบ แสดงความต้องการ ความรู้สึก ตอบรับและปฏิเสธ การขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ในท้องถิ่น โดยให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมในสถานการณ์จริง ใช้กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ กระบวนการแบบร่วมมือ หรือจำลองในห้องเรียน โดยใช้ภาษาสื่อสาร น้ำเสียง กิริยาท่าทาง เหมาะสมตามมารยาททางสังคม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าในการใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า บันทึก รวบรวม แสดงความคิดเห็น สรุปข้อมูล และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทางด้านการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้นำไปปฏิบัติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)