ภาษาไทย


ผู้สอน
นางสาว บุญจง ศรีสวัสดิ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย

รหัสวิชา
68966

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ท15101

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เวลาเรียน 160 ชั่วโมง จำนวน ๔ หน่วยกิต

ศึกษาการอ่านออกเสียงบอกความหมาย บทร้อยแก้ว บทร้อยกรองคำควบกล้ำอักษรนำตัวการันต์ อักษรย่อ เครื่องหมายวรรคตอน ข้อความ อ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ อ่านจับใจความจากวรรณคดี บทความ โฆษณา งานเขียน ข่าวเหตุการณ์ประจำวัน งานเขียนเชิงอธิบายคำสั่งข้อแนะนำการใช้พจนานุกรมใช้วัสดุอุปกรณ์ฉลากยา เอกสาร ข่าวสารทางราชการหนังสือที่นักเรียนสนใจ มารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ครึ่งบรรทัด ตามรูปแบบอักษรไทย เขียนคำขวัญ คำอวยพร คำแนะนำ คำอธิบาย แผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพความคิด ย่อความจากนิทาน ความเรียง ประกาศ แจ้งความ แถลงการณ์จดหมาย คำสอนโอวาท คำปราศรัย จดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ กรอกแบบรายการ ใบฝากเงิน ใบถอนเงินธนาณัติ พัสดุไปรษณียภัณฑ์ เรื่องตามจิตนาการ มารยาทในการเขียน อ่านจับใจความพูดแสดงความรู้ความคิดจากเรื่องเล่า บทความ ข่าวเหตุการณ์ประจำวันโฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส์วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือเรื่องที่ฟัง และดูในชีวิตประจำวัน พูดรายงาน ลำดับขั้นตอนเหตุการณ์ มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด ระบุชนิดและหน้าที่ของคำ คำบุพบท คำสันธาน คำอุทานประโยค ส่วนประกอบ ของประโยค ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น คำราชาศัพท์ คำมาจากภาษา ต่างประเทศ กาพย์ยานี ๑๑ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต สรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรม เช่น นิทานพื้นบ้าน นิทานคติธรรม เพลงพื้นบ้านวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน และความสนใจบทอาขยาน ระบุความรู้ ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ ใช้แหล่งเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมทั้งเผยแพร่และขยายผลสู่ผู้อื่นในรูปแบบต่าง ๆ
โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอ่านกระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสื่อความ กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ใช้ทักษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารได้ถูกต้อง การตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม

มีมารยาทที่ดี กระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ภูมิใจ รักการเรียนภาษาไทย และการใช้ภาษาไทย เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รหัสตัวชี้วัด ท ๑.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔ ป.๕/๕ ป.๕/๖ ป.๕/๗ ป.๕/๘ ท ๒.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔ ป.๕/๕ ป.๕/๖ ป.๕/๗ ป.๕/๘ ป.๕/๙ ท ๓.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔ ป.๕/๕ ท ๔.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔ ป.๕/๕ ป.๕/๖ ป.๕/๗ ท ๕.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๓ ป.๕/๔ รวมทั้งหมด ๓๓ ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books