BSF4

ผู้สอน
นาย ศิริวัฒน์ วาสิกศิริ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
BSF4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6898

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

มคอ.๓

รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตหาดใหญ่/โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

รหัส ๑๔๕-๒๑๓  โครงสร้างและการทำงานของร่างกายสัตว์ ๔:

ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ

Structure and Functionof Animal Body IV:

Nervous System and Special Sense Organs

๒. จำนวนหน่วยกิต หรือจำนวนชั่วโมง

หน่วยกิต  ๔(๒-๖-๔)

. หลักสูตรและประเภทรายวิชา

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประเภทวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (บังคับ)

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์  

อาจารย์ผู้สอน  คณาจารย์โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปีที่ ๒

๖. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite)

  โครงสร้างและการทำงานของร่างกายสัตว์ ๑: ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ (๑๔๕-๒๑๐)

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)

  ไม่มี

๘. สถานที่เรียน

  โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

  มกราคม ๒๕๕๕

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

๑.๑เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายโครงสร้างทางมหกายวิภาคศาสตร์ และจุลกายวิภาคศาสตร์ ของระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ การทำงานร่วมของอวัยวะต่างๆในการรักษาสมดุลร่างกาย สรีรวิทยาและมหกายวิภาคศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ทางคลินิก ในลักษณะเปรียบเทียบของสัตว์แต่ละชนิด

๑.๒ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของ ระบบที่ทำการศึกษาได้

๑.๓ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องทางคลินิกได้

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

๒.๑ เพื่อเน้นการเรียนการสอนโดยมุ่งผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒.๒ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสฝึกวิเคราะห์จากกรณีศึกษาเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะนำมาสู่ความเข้าใจเนื้อหาดังกล่าว

 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ

๑. คำอธิบายรายวิชา

  คัพภะวิทยา มหกายวิภาค ภาพถ่ายทางรังสี จุลกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ การทำงานร่วมของอวัยวะต่างๆในการรักษาสมดุลร่างกาย ศึกษาในสุนัขโดยเปรียบเทียบโครงสร้างและการทำงานของร่างกายกับสัตว์ชนิดต่างๆ

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย ๓๐ ชั่วโมง

-

ปฏิบัติการ ๖๐ ชั่วโมง

-

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

๑. คุณธรรม จริยธรรม

  ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการพัฒนา

  ๑.๑.๑ มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง (รอง)

  ๑.๒ วิธีการสอน

๒.๑.๑ สอดแทรกการปลูกฝังให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง

  ๑.๓ วิธีการประเมินผล

๑.๓.๑ ประเมินความมีระเบียบวินัย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การร่วมกิจกรรมต่างๆ ความสุภาพ และการแต่งกายโดยการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน

๒. ความรู้

.๑ ความรู้ ที่ต้องได้รับ

๒.๑.๑ มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานทางวิชาการสัตวแพทย์ รวมถึงโครงสร้างและการทำงานปกติของร่างกายสัตว์ (หลัก)

๒.๑.๒ มีความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องโรคสัตว์ สาเหตุของโรคสัตว์และตัวก่อโรค พยาธิกำเนิด อาการทางคลินิก ในโรคสัตว์ที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาในสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย (รอง)

.๒. วิธีการสอน

๒.๒.๑ ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายเช่น การบรรยาย การใช้สื่อการสอน การสัมมนา การอภิปรายกลุ่ม การมอบหมายงานรายบุคคล และรายกลุ่ม

๒.๒.๒ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และโต้ตอบอย่างมีเหตุผล

.๓. วิธีการประเมินผล

  ๒.๓.๑ ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาคทฤษฎี

- โดยการสอบวัดความรู้ การสอบย่อย การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค โดยการสอบแบบปรนัยและอัตนัย

- โดยการประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือจากกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน 

  ๒.๓.๒ ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ โดยการประเมินผลการฝึกปฏิบัติ ตามที่กำหนดในวิชา การทำรายงาน การสอบความรู้รวบยอดหลังการฝึกปฏิบัติ การสอบทักษะปฏิบัติการ

. ทักษะทางปัญญา

  ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องการพัฒนา

๓.๑.๑ สามารถวางแผนการทำงาน และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง (รอง)

๓.๑.๒ สามารถสืบค้น ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และนำข้อมูลที่มีอยู่และสืบค้นได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้วิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม (รอง)

  ๓.๒ วิธีการสอน

๓.๒.๑ การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ ค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูล ระดมสมอง แก้ปัญหา และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

  ๓.๓ วิธีการประเมินผล

  ๓.๓.๑  ประเมินผลจากการทำรายงาน การสอบปรนัย อัตนัย และการสอบปฏิบัติ

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

  ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา

๔.๑.๑  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม มีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ (หลัก)

๔.๑.๒ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในกลุ่มปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่หลากหลาย และสถานการณ์เฉพาะหน้า และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น (รอง)

  ๔.๒ วิธีการสอน

๔.๒.๑ สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การให้เกียรติผู้อื่น และการเข้าใจระเบียบปฏิบัติในชั้นเรียน

๔.๒.๒ จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีบทบาทเป็นทั้งผู้นำและผู้ร่วมงาน ในการทำงานกลุ่ม และฝึกทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเช่น เพื่อน อาจารย์ บุคลลากร

  ๔.๓ วิธีการประเมินผล

๔.๓.๑  ประเมินผลระหว่างเรียนโดยการสังเกตพฤติกรรมของการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิก การมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม การแสดงออก และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงประเมินผลงานและความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา

๕.๑.๑ สามารถศึกษาเพิ่มเติมหรือค้นคว้าข้อมูลจากวารสาร และตำราต่างประเทศได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ (รอง)

๕.๑.๒ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง สามารถเลือกรูปแบบการนำเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รอง)

  ๕.๒ วิธีการสอน

๕.๒.๑ ใช้ตำราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

๕.๒.๒ มอบหมายงานที่ต้องใช้เอกสารภาษาอังกฤษในการจัดเตรียม

๕.๒.๓ มอบหมายงานที่ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะที่จำเป็น

  ๕.๓ วิธีการประเมินผล

๕.๓.๑ ประเมินผลการเรียนรู้ผ่านรายวิชา โดยการประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย และการนำเสนอ

๕.๓.๒ ประเมินความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรมเฉพาะที่จำเป็นผ่านการนำเสนอรายงาน

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

๑.  แผนการสอนภาคทฤษฏี

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

๑๐-๑๑

ระบบต่อมไร้ท่อ

-  คัพภะวิทยาของการพัฒนาระบบต่อมไร้ท่อ

-  กายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ระบบต่อมไร้ท่อ

-  สรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ

บรรยาย การใช้สื่อการสอน การใช้หุ่นจำลอง

อาจารย์โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๒-๑๓

ระบบประสาท

-  คัพภะวิทยาระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ

-  กายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาท

-  สรีรวิทยาของระบบประสาท

บรรยาย การใช้สื่อการสอน การใช้หุ่นจำลอง

อาจารย์โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๓

สอบย่อยครั้งที่ ๑

๑๔

อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ

-  กายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ

-  สรีรวิทยาของอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ

บรรยาย การใช้สื่อการสอน การใช้หุ่นจำลอง

อาจารย์โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๕

การรักษาสมดุลร่างกาย

-  การทำงานร่วมของอวัยวะต่างๆในการรักษาสมดุลร่างกาย

-  การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

บรรยาย การใช้สื่อการสอน การใช้หุ่นจำลอง

อาจารย์โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๖

-  ภาพถ่ายรังสีของระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ

-  การนำเสนอรายงานกลุ่มระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท ระบบรับสัมผัสพิเศษ

บรรยาย การใช้สื่อการสอน การใช้หุ่นจำลอง

อาจารย์โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๗

สอบปลายภาค

๒.แผนการสอนภาคปฏิบัติ

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

๑๐

-  ปฏิบัติการคัพภะวิทยาเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ

-  ปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์เรื่องต่อมไร้ท่อ

-  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์เรื่อง ต่อมไร้ท่อ

-  การดูสไลด์

-  การศึกษาจากตัวอย่างสัตว์

-  การฝึกปฏิบัติ

อาจารย์โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๑

-  จุลกายวิภาคศาสตร์ของต่อมไร้ท่อต่างๆ

-  กายวิภาคศาสตร์ของต่อมไร้ท่อ

-  สรีรวิทยาต่อมไร้ท่อ

-  การดูสไลด์

-  การศึกษาจากตัวอย่างสัตว์

-  การฝึกปฏิบัติ

อาจารย์โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๒

-  ปฏิบัติการคัพภะวิทยาเรื่อง ระบบประสาท

-  ปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์เรื่อง สมอง ระบบประสาทส่วนปลาย ระบบประสาทอัตโนมัติ

-  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์เรื่อง สมองและเยื่อหุ้มสมอง

-  ปฏิบัติการสรีรวิทยาเรื่องการทำงานของเส้นประสาทสมอง (เส้นประสาทสมองคู่ที่ 1, 2, 3, 4 และ 6)

-  การดูสไลด์

-  การศึกษาจากตัวอย่างสัตว์

-  การฝึกปฏิบัติ

อาจารย์โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๓

-  ปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์ (ต่อ) เรื่องสมอง ระบบประสาทส่วนปลายระบบประสาทอัตโนมัติ

-  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์เรื่อง ไขสันหลังและเส้นประสาท

-  ปฏิบัติการสรีรวิทยาเรื่องการทำงานของเส้นประสาทสมอง (เส้นประสาทสมองคู่ที่ 5, 7, 8, 9 10, 11 และ 12)

-  การดูสไลด์

-  การศึกษาจากตัวอย่างสัตว์

-  การฝึกปฏิบัติ

อาจารย์โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๓

สอบย่อยครั้งที่ ๑

๑๔

-  กายวิภาคศาสตร์สัตว์ปีก (ไก่ เป็ด นก)

-  กายวิภาคศาสตร์สัตว์น้ำ (ปลา กุ้ง ปู)

-  การดูสไลด์

-  การศึกษาจากตัวอย่างสัตว์

-  การฝึกปฏิบัติจากห้องปฏิบัติการ

อาจารย์โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๕

ทบทวนกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์ชนิดต่างๆ

๑๒

-  การดูสไลด์

-  การศึกษาจากตัวอย่างสัตว์

-  การฝึกปฏิบัติจากห้องปฏิบัติการ

อาจารย์โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๖

ทบทวนกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์ชนิดต่างๆ

๑๒

-  การดูสไลด์

-  การศึกษาจากตัวอย่างสัตว์

-  การฝึกปฏิบัติจากห้องปฏิบัติการ

อาจารย์โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๗

สอบปลายภาค

๓. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ประเมิน

สัดส่วนการประเมินผล

การสอบย่อย

ทดสอบ

๑๓

๓๐

การสอบปลายภาค

ทดสอบ

๑๗

๓๐

การสอบปฏิบัติ

ทดสอบ

๑๓, ๑๗

๒๕

รายงานผลการทดลอง

ประเมินจากรายงาน

๑๐-๑๖

๑๐

เวลาและการตรงต่อเวลาเข้าชั้นเรียน

ประเมินเวลาและความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน

๑๐-๑๖

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียน

๑. ตำราและเอกสารหลัก (แนะนำใช้ตำราและเอกสารภาษาอังกฤษ)

  ๑.๑ Banks, W.J., 1993. Applied veterinary histology. Mosby. 3rd ed.

๑.๒ Berman, I., 1998. Color atlas of basic histology. Appleton & Lange. 2nd ed.

๑.๓ Bone, J.F. 1982. Animal anatomy and physiology. A Prentice-Hall company.

2nd ed.

๑.๔ Cunningham, J.G., 1997. Textbook of veterinary physiology. Saunders. 2nd ed.

๑.๕ Dellmann, H.D., 1993. Textbook of veterinary histology. Lea & Febiger. 4th ed.

๑.๖ Dyce, K.M., Sack, W.O. and Wensing, C.J.G, 1996. Textbook of veterinary anatomy. Saunders.

๑.๗ Done, S.H., Goody, P.C., Evans, S.A. and Stickland, N.C. 2009. Color atlas of veterinary anatomy, Vol 3, The Dog and Cat. Mosby. 2nd ed.

๑.๘ Eroschenko VP, 1996. Di Fiore’s atlas of histology with functional correlation. Baltimore :waverly company. 8th ed.

๑.๙ Evan, H.E. and deLahunta, A. 1996. Miller’s guide to the dissection of the dog. W.B. Saunders company. 4th ed.

๑.๑๐Ganong WF,1995. Review of medical physiology. Cliff,NJ. 17th ed.

๑.๑๑ Guyton AC, 1997. Textbook of medical physiology. Saunders. 8th ed.

๑.๑๒ Howard E. Evans and deLahunta, A. 2000. Guide to the dissection of the dog. Saunders. 5th ed.

๑.๑๓ Miller ME, 1993. Miller’s anatomy of the dog. Saunders. 3rd ed.

๑.๑๔ Reece WO,1993. Physiology of domestic animals. Philadelphia. 2nd ed.

      

. เอกสารและข้อมูลสำคัญ

๒.๑ -

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ

  ๓.๑  -

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

  ๑.๑ แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน

  ๒.๑ การสอบถามความเข้าใจในระหว่างการเรียนการสอน

  ๒.๒ ประเมินจากความสนใจและการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา

  ๒.๓ ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา

๓. การปรับปรุงการสอน

  ๓.๑ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

  ๓.๒ ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและสอดคล้องกันเทคโนโลยีในปัจจุบัน

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนักศึกษาในรายวิชา

  ๔.๑ การทดสอบย่อยในชั้นเรียน

  ๔.๒ การทดสอบกลางภาคและปลายภาค

  ๔.๓ รายงานนำเสนอการวิเคราะห์ผลการทดลองในการฝึกปฏิบัติ

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

  ๕.๑ ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาในภาพรวม 1 ครั้งก่อนการทำการเรียนการสอน

  ๕.๒ ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนย่อย ก่อนการเรียนการสอนแต่ละครั้งClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)