ประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 มี 9 ห้องเรียน