135-499 Project in Medical Technology (ปีการศึกษา 2556)

คำอธิบายชั้นเรียน

การฝึกทำวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์โดยอยู่ในการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาที่สนใจ  เขียนรายงานและนำเสนอผลงานวิจัย