home135-499 Project in Medical Technology (ปีการศึกษา 2556)
person
135-499 Project in Medical Technology (ปีการศึกษา 2556)

ผู้สอน
Dr. Natta Tansila
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
135-499 Project in Medical Technology (ปีการศึกษา 2556)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6900

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การฝึกทำวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์โดยอยู่ในการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาที่สนใจ  เขียนรายงานและนำเสนอผลงานวิจัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)