เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

135-499 Project in Medical Technology (ปีการศึกษา 2556)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การฝึกทำวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์โดยอยู่ในการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาที่สนใจ  เขียนรายงานและนำเสนอผลงานวิจัย