home135-499 Project in Medical Technology (ปีการศึกษา 2556)
personperson_add
135-499 Project in Medical Technology (ปีการศึกษา 2556)

ผู้สอน
person
Dr. Natta Tansila
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
135-499 Project in Medical Technology (ปีการศึกษา 2556)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6900

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การฝึกทำวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์โดยอยู่ในการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาที่สนใจ  เขียนรายงานและนำเสนอผลงานวิจัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)