วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน


ผู้สอน
นางสาว จันทร์จิรา เกิดสุข
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

รหัสวิชา
69015

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องง่ายๆที่ฟัง ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงคำ สะกดคำและอ่านประโยค ง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำและประโยคที่ฟัง ตอบคำถามจากการ ฟังประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆที่มีภาพประกอบ พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคล ตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆตามแบบที่ฟัง บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง พูดขอและ ให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว พูดและทำท่าประกอบตาม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย บอกคำศัพท์ที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ฟังพูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อ รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว โดยใช้กระบวนการสอนภาษา และกระบวนการกลุ่มในการฝึกออกเสียง ฟัง/พูด ถามตอบ และสนทนา โต้ตอบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ วัฒนธรรม รวมถึงการรวบรวมความรู้และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขและเข้าใจในวัฒนธรรมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดภาวะการเป็น ผู้นำและผู้ตามที่ดี มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีวาทศิลป์และมารยาทในการพูด กล้า แสดงออก มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)