คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนสำหรับรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556


โดย ครูปริญวัฒน์  ถมกระจ่าง