การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ม.2


ผู้สอน
นาง รุ่งนภา กลิ่นกลาง
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ม.2

รหัสวิชา
6903

สถานศึกษา
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

คำอธิบายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ บทบาท องค์ประกอบ หลักการสร้างสรรค์ของงานเกษตรและงานช่าง การดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในงานเกษตรและงานช่าง การเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานเกษตรและงานช่าง การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ การวางแผนการทำงาน การปฏิบัติงานตามแผน การประเมินการทำงาน ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกัน

โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะในการทำงานร่วมกัน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาทั้งด้านบุคลิกภาพและความสามารถ มีทักษะในการดำรงชีวิต เป็นผู้มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพสุจริตเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

ตัวชี้วัด ง ๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๓/๓  ง ๔.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓

รวมตัวชี้วัด  ๖  ตัวชี้วัดClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books