เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ม.2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ บทบาท องค์ประกอบ หลักการสร้างสรรค์ของงานเกษตรและงานช่าง การดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในงานเกษตรและงานช่าง การเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานเกษตรและงานช่าง การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ การวางแผนการทำงาน การปฏิบัติงานตามแผน การประเมินการทำงาน ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกัน

โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะในการทำงานร่วมกัน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาทั้งด้านบุคลิกภาพและความสามารถ มีทักษะในการดำรงชีวิต เป็นผู้มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพสุจริตเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

ตัวชี้วัด ง ๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๓/๓  ง ๔.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓

รวมตัวชี้วัด  ๖  ตัวชี้วัด