เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ3 มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหาความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม  ในการจัดการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศตรงตรมวัตถุประสงค์ของงานและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ในการนำเสนองานในรูปแบบงานกราฟิก  งานมัลติมีเดีย และสามารพัฒนาทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์มาสร้างสรรค์งานได้อย่างเหมาะสม

เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะรู้เท่าทันเทคโนโลยีและมีทักษะในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้ถูกต้องกับงาน ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการคิดสร้างสรรค์  รวมทั้งมีคุณธรรม  จริยธรรมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่เหมาะสม  และเกิดประโยชน์สูงสุด