ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง 1

คำอธิบายชั้นเรียน

 วิธีการผลิตสุกรเป็นการค้า  พันธุ์สุกรที่เหมาะสมในเขตร้อน  การคัดเลือกพันธุ์ การให้อาหาร  การจัดการในฟาร์มสุกร และปัญหาต่าง ๆ  ในการผลิตสุกร  โรคสุกรและการป้องกันกำจัด  มีการศึกษานอกสถานที่