เขียนแบบพื้นฐาน ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานในการเขียนแบบทั่วไป การเขียนภาพฉาย ภาพสามมิติ การอ่านแบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการออกแบบและเทคโนโลยี