เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เขียนแบบพื้นฐาน ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความรู้พื้นฐานในการเขียนแบบทั่วไป การเขียนภาพฉาย ภาพสามมิติ การอ่านแบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการออกแบบและเทคโนโลยี