เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เขียนโลก วางแผนการทดลอง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงหลักของการวางแผนการทดลอง  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  แผนการทดลองพื้นฐาน การทดลองแบบแฟกทอเรียล แผนการทดลองแบบสปลิท-พลอท แผนการทดลองแบบสลับ

ทรีตเมนต์ แผนการทดลองแบบสุ่มซ้อน การหา EMS การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีตเมนต์

วิธีพื้นผิวตอบสนอง การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นแบบต่าง ๆและ การปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์