โภชนศาสตร์และโภชนบำบัด


ผู้สอน
Tawatchai Sandchompoo
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
โภชนศาสตร์และโภชนบำบัด

รหัสวิชา
69327

รหัสวิชาของสถานศึกษา
SCI 1114

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

คำอธิบายวิชา

SCI 1114 โภชนศาสตร์และโภชนบ าบัด 2 (2-0-4) (Nutrition and Diet Therapy) แนวคิดของโภชนศาสตร์และโภชนบำบัด สารอาหารและภาวะโภชนาการ อาหารสำหรับบุคคลวัยต่าง ๆ ประโยชน์ของอาหารต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพชีวิต คุณค่าของโภชนาการ ความสำคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ การ จำแนกประเภทและคุณค่าของสารอาหาร ความต้องการพลังงาน การคำนวณคุณค่าสารอาหารเพื่อการบริโภคที่เหมาะสม กับความต้องการทางชีวภาพของบุคคล ภาวะสมดุลของอาหารและสุขภาพ พิษภัยและสิ่งแปลกปลอมทางอาหารและการ ปูองกันอันตราย ปัญหาทุพโภชนาการ โภชนาการที่จำเป็นต่อชีวิตมนุษย์ในภาวะปกติและภาวะเจ็บปุวย การจัดอาหารที่ เหมาะสมสำหรับบุคคลที่อยู่ในภาวะเจ็บปุวย Concepts of nutrition and diet therapy, nutrient and nutrition throughout the life span. Benefit of nutrition toward growth and quality of life. Nutrition value, importance of nutrition to health, classification of nutrient and value, energy requirements, calculation of nutrient value for appropriate consumptions based on individual bio requirement. Food toxic and contamination and the prevention of danger, malnutrition problem, nutrition necessary to human in normal life and illness conditions, and preparing appropriate nutrition for people in illness


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)