การบัญชีภาษีอากร


ผู้สอน
Jintara Lapmak
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบัญชีภาษีอากร

รหัสวิชา
69344

รหัสวิชาของสถานศึกษา
30201-2007

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสียภาษี การคำนวณการบันทึกบัญชีการจัดทำรายงานการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)