ม.6/3 add 1/2556

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค33201 จำนวน 3 คาบ/สับดาห์ 1.5 หน่วยการเรียน ตามหลักสูตรโรงเรียนชนบทศึกษา