เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา ระบบฐานข้อมูล ระดับ ปวส.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา ระบบฐานข้อมูล  

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานระบบฐานข้อมูลและการจัดการระบบฐานข้อมูล

  2.เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจัดการระบบฐานข้อมูล

  3.เพื่อให้กิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

มาตรฐานรายวิชา

1. ประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลในงานอาชีพ

2. วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล

3. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการฐานข้อมูลในงานอาชีพ

4. จัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งานและพัฒนาโปรแกรม

5  ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบและแบบจำลองสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาสอบถามฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การทำให้เป็นบรรทัดฐาน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

เนื้อหาโดยสรุป

  • ความรู้พื้นฐานของฐานข้อมูล
  • สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล
  • โมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  • Entity-Relationship Model
  • การนอร์มัลไลเซซัน
  • ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง
  • การฟื้นสภาพและควบคุมภาวะความพร้อมกัน
  • การควบคุมความปลอดภัย
  • การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล