homeการโปรแกรม1 (ม.6/1)
personperson_add
การโปรแกรม1 (ม.6/1)

ผู้สอน
ครู จุรีย์พร ชูชนะกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การโปรแกรม1 (ม.6/1)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6946

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การโปรแกรม 1  ห้อง ม. 6/1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)