คอมพิวเตอร์หลัก ม.3

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์หลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3