วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)


ผู้สอน
นาง จุฑามาศ บุณยทรรพ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 10 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

รหัสวิชา
69532

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ว11101

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ามะกา

คำอธิบายวิชา

ศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การคิดอย่างเป็นระบบ การแสดงลำดับขั้นตอนในการทำกิจวัตรประจำวันหรือการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่ง การใช้ซอฟต์แวร์เบื้องต้น ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เชื่อมโยงความรู้สู่การนำไปใช้จริง รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รหัสตัวชี้วัด

สาระที่ 4 เทคโนโลยี มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ เป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัด

ว 4.2ป.1/1 แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ

ว 4.2ป.1/2 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน หรือ การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ

ว 4.2ป.1/3 เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ

ว 4.2ป.1/4 ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์

ว 4.2ป.1/5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม

รวม 5 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow