6/1-1/56

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ง30217  การสร้างและตัดต่อภาพยนตร์สั้น  เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อเสริมความรู้การเขียนบท การถ่ายทำ การกำกับ การตัดต่อ ตลอดขนการนำเสนอออกมาเป็นรูปแบบของภาพยนตร์สั้น